top of page

Verkoopsvoorwaarden

 1. Al onze verkopen, werken, leveringen en diensten geschieden op de hierna volgende voorwaarden. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken mits akkoord van de verkoper.

 2. De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijk afspraak.

 3. De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de klant.

 4. Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer ze niet schriftelijk bij ons toekomen binnen drie  dagen na levering.

 5. De leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper. Gebeurlijke vertraging bij de levering kan voor de verkoper nooit een geldige grond uitmaken tot hetzij verbreking van de verkoop, hetzij vermindering van de prijs, hetzij enige ander vorm van schadevergoeding.

 6. Onze facturen zijn steeds contant betaalbaar in op ons adres te Kortrijk, voor het volledige totaal bedrag zonder korting,  en ten laatste op de vervaldag van de factuur.

 7. Elke vertraging in de betaling verplicht de koper een conventionele verwijlrente te betalen van 8% en dit zonder dat een ingebrekestelling vereist is.

 8. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag , en zonder dat een ingebrekestelling nodig is,  wordt het saldo van de openstaande schuld verhoogd met een intrest van 8% op jaarbasis en een forfaitaire schadevergoeding van 15 %, en dit met een minimum bedrag van 125 euro.  

 9. De verkoper is niet verantwoordelijk voor taalfouten of foutieve gegevens in de tekst of opschrift ter beschikking       gesteld door de koper of vooraf aan deze voorgelegd.

 10. Het ontwerpen, creëren en de voorbereidende simulaties die u worden aangeleverd worden aangerekend aan 48 euro per uur excl. BTW, excl. aankoop beeldmateriaal. 

 11. Alle prijsbestekken en offertes zijn slechts 30 dagen geldig.

 12. Alle ontwerpen, tekeningen en logo’s blijven steeds de eigendom van de verkoper.

 13. Als u de uitvoering niet aan ons toevertrouwd en u behoud wel het ontwerp, of delen van het ontwerp,  dan zullen alle gepresteerde uren en andere kosten, u worden aangerekend.

 14. De op het ontwerp of simulatie weergegeven kleuren benaderen onze kleeffolies,  enkel de in de offerte vermelde kleurspecificaties zijn geldig.

 15. Digitaal quadri  geprinte kleuren zullen de door u opgegeven kleuren benaderen maar geven geen garantie op een identieke uitvoering.

 16. Na een proefdruk voorgelegd of doorgemaild te hebben ter uwe controle kan de verkoper Jill Maes/ Pink and Blue, achteraf niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schrijf- of taalfouten.

 17. In geval van geschil, betwisting tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd, of elke andere rechtbank volgens keuze van de verkoper.

bottom of page