top of page

Privacybeleid

Bijgewerkt op 25 november 2023

1. Partijen en Doel

Pink and Blue (hierna aangeduid als "Pink and Blue" of de "Verwerkingsverantwoordelijke")

Meensesteenweg 30, 8500 Kortrijk

BTW/Ondernemingsnummer: BE0526614384

E-mail: info@pinkandblue.be

Telefoon: 056/41.12.07

Pink and Blue stelt dit Privacybeleid vast met als doel de Gebruikers op transparante wijze te informeren over de website gehost op www.pinkandblue.be (hierna de "Site") en over de wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door Pink and Blue.

De term "Gebruiker" verwijst naar elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert.

Als Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt Pink and Blue alle technische, juridische en organisatorische middelen, evenals de doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers. Pink and Blue verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt in overeenstemming met de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna de "Wet") en de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of 'GDPR'; hierna de "Verordening").

Pink and Blue is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt (hierna de "Verwerker" of "Onderaannemer"). In voorkomend geval verbindt Pink and Blue zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

2. Verwerking van Persoonsgegevens

Het gebruik van de Site door de Gebruikers kan leiden tot de verzameling van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Pink and Blue, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke of door dienstverleners die namens en voor rekening van Pink and Blue optreden, gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

Persoonsgegevens worden verwerkt door Pink and Blue, in overeenstemming met de hieronder vermelde doeleinden, via de volgende methodes:

Het contactformulier

3. Doel van de Verwerking van Persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening worden de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens aan de Gebruiker meegedeeld. Die doeleinden zijn de volgende:

De uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site verzekeren; wettelijke verplichting tot het bijhouden van gegevens.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden Verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat, tijdens het bezoek en gebruik van de Site, Pink and Blue de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt:

De informatie die Gebruikers verstrekken bij het invullen van het contactformulier: naam, e-mail, telefoonnummer, adres.

Pink and Blue verzamelt en verwerkt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de voorwaarden en principes beschreven in dit Privacybeleid.

5. Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de Site verklaart de Gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de Gebruiker het vakje voor het privacybeleid in 'hypertext link' heeft aangevinkt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde voor het uitvoeren van bepaalde handelingen op de Site of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Pink and Blue. Elke overeenkomst die Pink and Blue en een Gebruiker verbinden met betrekking tot de diensten en goederen die worden aangeboden op de Site is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de in dit Privacybeleid opgenomen voorwaarden en principes, zijn/haar persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt die hij/zij op de Site of in verband met de diensten die worden aangeboden door Pink and Blue, verstrekt voor de hierboven vermelde doeleinden.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming onverlet.

6. Bewaartermijn van de Persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13, lid 2 van de Verordening bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts zolang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

7. Rechten van de Gebruiker

Overeenkomstig de Verordening heeft de Gebruiker de volgende rechten:

Het recht op informatie over en toegang tot zijn/haar persoonsgegevens;

Het recht om zijn/haar persoonsgegevens te rectificeren;

Het recht om zijn/haar persoonsgegevens te laten wissen ('het recht om vergeten te worden');

Het recht om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken;

Het recht op gegevensportabiliteit;

Het recht van bezwaar tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Om deze rechten uit te oefenen, kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via de contactgegevens vermeld in dit Privacybeleid.

8. Klachten

Indien de Gebruiker van mening is dat de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in strijd is met de Verordening, heeft hij/zij het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in België vertegenwoordigd door de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). De contactgegevens van de GBA zijn beschikbaar op hun website (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

9. Overdracht van Persoonsgegevens

In het kader van de hierboven vermelde doeleinden kunnen persoonsgegevens worden overgedragen aan derde partijen, zoals verwerkers of andere entiteiten waarmee Pink and Blue samenwerkt. Deze overdracht van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet en de Verordening.

10. Veiligheid en Vertrouwelijkheid

Pink and Blue neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van de Gebruikers te beschermen tegen ongeoorloofde of onwettige verwerking, evenals tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en indien nodig bijgewerkt.

11. Wijzigingen aan het Privacybeleid

Pink and Blue behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen van kracht zijn zodra ze op de Site zijn gepubliceerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om regelmatig kennis te nemen van het Privacybeleid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

12. Contactgegevens

Voor alle vragen met betrekking tot dit Privacybeleid kunnen Gebruikers contact opnemen met Pink and Blue via de volgende contactgegevens:

Pink and Blue

Meensesteenweg 30

8500 Kortrijk

E-mail: info@pinkandblue.be

Telefoon: 056/41.12.07

bottom of page